Om cookies

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil med information som vid uppkoppling mot en webbplats sparas på din enhet. Vid senare besök på webbplatsen med samma enhet hämtar webbplatsen upp informationen från enheten för att underlätta besöket på webbplatsen. Det finns två typer av cookies; permanenta och temporära.

 • Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en viss tid.
 • Temporära cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

 

Varför meddelar vi om cookies?

Den 1 juli 2011 ändrades lagen om elektronisk kommunikation (LEK). Cookielagen, LEK kap 6 §18, är en del av EU-direktivet The Revised E-Privacy Directive. Lagen syftar till att förhindra att Internetanvändare spåras utan sitt samtycke. Detta genom att förbjuda att data sparas på, eller hämtas från, användarens terminalutrustning, till exempel dator, mobiltelefon eller surfplatta.

Lagen säger: ”Uppgifter får lagras i eller hämtas från en abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren får tillgång till information om ändamålet med behandlingen och samtycker till den. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.”

 

Varför använder vi oss av cookies?

På den här webbsidan använder vi oss av cookies för att ständigt förbättra din upplevelse på vår webb.

Under dessa omständigheter använder vi oss av cookies:

 • Inloggning (För att veta om man är inloggad eller inte)
 • Bildstorlekar (För att kunna anpassa bildernas upplösning efter besökarens skärmstorlek)
 • Webbstatistik (För att kunna vidareutveckla sidan)
 • Accept av våra cookies-villkor (För att enheten du använder ska slippa bli tillfrågad igen)

Vi sparar ingen personlig information via cookies. Den information vi däremot lagrar via cookies, genom exempelvis statistik i utvecklande syfte, används aldrig av andra parter.

 

Hur stänger man av cookies?

För att kunna använda vår webbsida fullt ut måste du acceptera cookies. Vill du däremot inte använda cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Det medför dock att du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats.


Allmän information om cookies och den nya lagen om elektronisk kommunikation finns på Post- och telestyrelsens webbplats

 

About cookies

What is a cookie?
A cookie is a small text file with information. When you connect to a site that uses cookies; your unit will download the cookie. During a later visit at the same site with the same unit; the site will pick up the information from your unit. This is made to ease your visit at the site. When we talk about cookies, there are two types; permanent and temporary.

 • Permanent cookies is saved as a file at your unit during a certain period
 • Temporary cookies is saved temporary at your unit and will disappear when you close your browser

 

Why do we inform about cookies?
The law about electronic communications was changed the 1th of July 2011. The cookie law is a part of the EU-directive The Revised E-privacy Directive. The law aims to prevent internet users being tracked without their approval; by forbidding data being saved or picked up from users units.

 

The law says: “It is only allowed to save or pick up data from users units if the user is informed of what data is being saved or picked up and for what cause. This doesn’t block the kind of saving and access needed to transfer electronic messages through an electronic communications net or being necessary for holding a service which the user explicitly requested.”

 

Why do we use cookies?
We’re using cookies for constant being able to improve your experience at our website.

 

We are using cookies during these circumstances:

 • Login (To know if you’re logged in or not)
 • Image size (To change the images resolution to fit your unit’s screen size)
 • Web statistics (To be able to constantly improve our website)
 • Accept of our cookie terms (To skip being asked about accepting our cookie terms more than once from the same unit)

We do not save any personal information through cookies. The data we’re saving, statistics for an example, through cookies is only used by us.

 

How do you turn off the cookies?
To be able to use the webbsight to the fullest you have to accept our cookies. But if you don’t want to do that you can turn the cookies off through your brower’s security settings. This will though unable you to use all the functions at our site.

 

For further information about cookies and the new law about electronic communications, visit Post- och telestyrelsens website.

px